วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมเสรี

  เป็นกิจกรรมที่เด็กเลือกเล่นตามความ สนใจ   เปิดโอกาสให้เด็กเล่นอิสระ  ตามมุมประสบการณ์
 หรือศูนย์การเรียนรู้     ประกอบด้วย
1. การเล่นสมมุติ  เช่นมุมบ้าน  มุมหมอ  มุมร้านค้า
2. การเล่นเสรี  เช่น  มุมบล็อกไม้   มุมก่อสร้าง   มุมต้นไม้   มุมดนตรี
3. การอ่าน  หรือจินตนาการในมุมหนังสือ
4. การค้นคว้า  เช่น  มุมธรรมชาติศึกษา    มุมวิทยาศาสตร์  มุมสัตว์น้ำ   มุมสัตว์เลี้ยง
                                                               
กิจกรรมเกมการศึกษา


                 กิจกรรมเกมการศึกษา  เป็นกิจกรรมที่มีกระบวนการในการเล่นตามชนิดของเกม  การเล่นแต่ละประเภทเป็นเกมการเล่นที่ช่วยให้เด็กพัฒนาสติปัญญาเกิดการเรียนรู้  ความคิดรวบยอด  ทั้งยังช่วยให้เด็กรู้จักสังเกต   คิดหาเหตุผล  การเรียนรู้เกี่ยวกับสี  รูปร่าง   ประเภท   จำนวน    และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับพื้นที่   ระยะทาง  เป็นกิจกรรมสร้างเสริมความคิด   และการแก้ปัญหา   มีกติกาง่ายๆ  เงื่อนไขในการคิด   เป็นกิจกรรมเสริมปัญญา   ช่วยให้เด็กรู้จักสังเกต  คิดหาเหตุผล  เกิดความคิดรวบยอด  

กิจกรรมสร้างสรรค์


                   กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์  ความรู้สึกมุ่งพัฒนา
 กระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จินตนาการ  และให้เกิดความรับรู้  รวมทั้งกระตุ้นให้เด็กแสดงออกตามความรู้สึกและความสามารถของตนเอง โดยผ่านกิจกรรมต่างๆทางศิลปะ  เช่น การวาดภาพระบายสี  การปั้น   การฉีก-ตัดปะ  การพิมพ์ภาพ  การร้อย   การประดิษฐ์  หรือวิธีอื่นๆ  ที่ให้เด็กได้คิดสร้างสรรค์และเหมาะสมกับพัฒนาการ

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ


เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้เด็กได้ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่    และเรียนรู้ขอบเขตรอบตัวด้วยดนตรี   เพลง
 และอุปกรณ์  มาประกอบการเคลื่อนไหวตามจังหวะ   เสียงเพลง   เนื้อเพลง    หรือให้เด็กคิดท่าทางขึ้นเองตามจินตนาการ   ซึ่งการเคลื่อนไหวจะอยู่กับที่และแบบเคลื่อนที่